O Banku

Historia Banku

1865 r.
W 1865 r. w Strzelnie powstał Bank Ludowy

W 1865 r. w Strzelnie powstał Bank Ludowy - jedna z najstarszych instytucji kredytowych w zaborze pruskim. Był reakcją na skutki upadku powstania styczniowego. Fundamenty pod wyżej wymieniony Bank są dziełem grupy patriotów ze Strzelna i okolic. Przewodził im Mieczysław Łyskowski, założyciel strzeleńskiej ,,spółki pożyczkowej”. Przyjęto statut Towarzystwa Pożyczkowego (np. tani kredyt i samopomoc członków, przeważnie drobnych wytwórców małorolnych chłopów) w celu przerwania lichwiarskich zabiegów. Bank posiadał odpowiedzialność nieograniczoną. Kredytował na 3 lub 6 miesięcy, możliwością prolongaty spłat. Pożyczkobiorca musiał mieć 3 lub 6 poręczycieli. Najpowszechniejszą formą wsparcia finansowego były weksle i skrypty dłużne. Przekrój społeczny doń przynależnych był różny: od duchowieństwa, ziemiaństwa, przez burżuazję, na zubożałych rolnikach kończąc.

1867 r.
W 1867 roku M. Łyskowski i F. Rakowicz, redaktor,,Gazety Toruńskiej” nosili się z zamiarem konsolidacji istniejących już banków ludowych

W 1867 roku M. Łyskowski i F. Rakowicz, redaktor ,,Gazety Toruńskiej” nosili się z zamiarem konsolidacji istniejących już banków ludowych (Inowrocław, Mogilno, Chełmce, Jakość, Gębice i Kruszwica), w organizację związkową, by pomnożyć własne środki kredytowe.

1871 r.
W 1871 r. utworzony został Związek Spółek Zarobkowych na Wielkie Księstwo Poznańskie i Prusy Zachodnie

Dopięli swego i dopiero w 1871 r.-utworzony został Związek Spółek Zarobkowych na Wielkie Księstwo Poznańskie i Prusy Zachodnie. Strzeleński Bank ochoczo przystąpił do ww. związku jako pełnoprawny uczestnik.

1872 r.
W roku 1872 r. sejmik powołuje na patrona związku ks. Augustyna Szamarzewskiego.

W roku 1872 r. sejmik powołał na patrona związku ks. Augustyna Szamarzewskiego. Działacze Banku Ludowego w Strzelnie znaleźli się pod wpływem jego rad i poglądu, że ,,(…)materialna podstawa to pierwszy, kardynalny warunek uratowania narodowości polskiej w zaborze pruskim, a zarazem fundament dalszej pracy warstw średnich nie tylko około siebie, ale i około warstw niższych. Bez tej materialnej podstawy ustaje wiara i nadzieja nasza”. Przy udziale wspomnianego M. Łyskowskiego - Ferdynand Amrogowicz, Jakub Cieślewicz, Antoni Kantecki, Leon Kittel, Maksymilian Kozłowski, Zygmunt Matczyński, Józef Wagner i Władysław Zabłocki- stanowią palestrę założycielską i grono zarządzające placówkę bankową.

1887 r.
Pod opieką i sponsorowaniem Banku wydawano od 9.11.1887 r. pismo o orientacji narodowo-katolickiej ,,Nadgoplanin”

Pod opieką i sponsorowaniem Banku wydawano od 9.11.1887 r. pismo o orientacji narodowo-katolickiej ,,Nadgoplanin” – w redakcji: Leona Waleciekiego, dr. Jakuba Cieślewicz, Piotra Opalińskiego, ks. prof. Karola Wojczyńskiego i innych; utworzenie Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół” i Kujawskiej Spółki Rolniczej. Dzięki pomocy ks. A. Szamarzewskiego ustawa strzeleńskiego Banku przewidywała maksymalną wysokość udziałów: obowiązkowego do 50 talarów oraz dobrowolnego do 200 talarów. Bank Ludowy stanowił jednostkę autonomiczną i ponosił całkowitą odpowiedzialność za siebie. Struktura władz przedstawiała się następująco: Walne Zgromadzenie (najwyższy organ) wybierało 9-osobową Radę Nadzorczą. Kadencja Rady trwała 3 lata, ale co roku ubywało z niej 3 członków zastępowanych przez nowych. Rada reprezentowała wszystkich członków spółki i strzegła ich interesów. Ściśle kontrolowała Zarząd i czuwała nad prawidłowym funkcjonowaniem Banku. Zarząd wybierany przez Radę składał się z 3 osób. Prowadził wszelkie czynności spółki i podlegał merytorycznie tylko Radzie Nadzorczej. Oprócz przepisów ogólnych ,,prawa półkowego” strzelecki Bank kierował swą pracą w oparciu o statut wewnętrzny, który mogło zmienić jedynie Walne Zgromadzenie. Ono też zatwierdzało regulamin pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i członków Rady Nadzorczej.

W 1887 roku Kujawy Nadgoplańskie ze Strzelnem i Kruszwicą włączono do powiatu inowrocławskiego

Progres Banku Ludowego zależał zwłaszcza od liczby udziałów, kapitału i transakcji. W 1887 roku Kujawy Nadgoplańskie ze Strzelnem i Kruszwicą włączono do powiatu inowrocławskiego z niego powstał powiat strzeleński. Bank Ludowy skupiał wówczas 135 członków, ale już w 1893 r. gwałtownie spada liczba jego udziałowców do 44.

1891 r.
Powodem tego było utworzenie przez ks. prob. Kaspera Karczmarka w 1891 roku nowego Banku Ludowego w Chełmcach

Powodem tego było utworzenie przez ks. prob. Kaspera Karczmarka w 1891 roku nowego Banku Ludowego w Chełmcach. W dziejach banku nie notuje się znacznych sukcesów finansowych, bo też takiego celu jego działacze sobie nie postawili. Niemniej, dzięki wieloletniemu (47 lat pracy) dyrektorowi dr. Jakubowi Cieślewiczowi Bank zdobył zaufanie w regionie. Osobowość Cieślewicz też miała swój udział w skromnych hossach Spółdzielni, z co najmniej dwóch powodów: był lekarzem z wykształcenia, zawód ten był niejako legitymacją zaufania), a rzetelna i uczciwa praca bankowa dodawała mu tylko estymy wśród społeczności.

1893 r.
W 1893 roku ks. Piotr Wawrzyniak wizytował strzelecką spółdzielnię

W 1893 roku następca zmarłego patrona A. Szamarzewskiego – ks. Piotr Wawrzyniak wizytował strzelecką spółdzielnię porządkując dział księgowości i usprawniając organizację pracy. W 1900 roku założył on pierwszą spółdzielnię ,,Rolnik” dla wspólnego zakupu i zbytu rolniczego. 4 lata wcześniej w Strzelnie utworzono podobną jednostkę – Spółkę Rolniczo – Handlową ,,Gleba”. Jej kontynuatorem był ,,Rolnik” strzeleński.

1913 r.
Bardzo pomyślne dla strzeleńskiego Banku były lata 1913-1914

Bardzo pomyślne dla strzeleńskiego Banku były lata 1913-1914. Liczba zrzeszonych powiększyła się do 426, a w roku 1914 do 455. W chwili wybuchu I wojny światowej bilans kształtował się na poziomie 1 501 937 mk przy zysku 17 709 mk. Rezerwa specjalna spadła do 637 mk. Choć w okresie wojennym zyski Banku drastycznie spadały, to bilans zachował równowagę tj. poziom 1 500 00 mk.

1915 r.
W latach 1915-18 przeżywaliśmy powiększanie się grona członkowskiego

Odwrotnie niż w spółkach poznańskiego strzeleński BL, w latach 1915-18 przeżywał powiększanie się grona członkowskiego (odpowiednio 465, 491). Spółka stała się ,,zbiorem” drobnych kapitałów. W tymże roku odbyło się ostatnie w okresie zaborów Walne Zgromadzenie BL w Strzelnie. Powołano Zarząd dr. Jakub Cieślewicz, Ignacy Szczepański i Wojciech Majewski oraz radę Nadzorczą pod przewodnictwem Franciszka Wagnera. Organem prasowym Spółki stał się ,,Dziennik Kujawski”.

1920 r.
Lata 1920-23 to okres hiperinflacji

W międzywojniu BL przeżywał lata chude (1935, -28, -32, -39r.) i tłuste. Kredytowanie paraliżowała przede wszystkim inflacja. Stopień zadłużenia rolnictwa wzrósł do rozmiarów nie do opanowania własnymi siłami. Bank ponosił fiasko. Lata 1920-23 to okres hiperinflacji. Operacje bankowe Spółki pozostają w miejscu. O dziwo w tym czasie wzrasta liczba członków – do 598. Względne prosperity Bank osiąga w 1924 roku i kilku następnych. Znów zwiększa się grono członkowskie do 724 (1938r.). Dywidenda sięga poziomu 10-12%.

1926 r.
Lata 1926-28 to lata tłuste dla Banku

Lata 1926-28 to lata tłuste dla Banku. Nastąpiło ożywienie gospodarcze, spadek bezrobocia, poprawa stopy życiowej ludności. Ruch endecki szerzący się w Zarządzie i RN strzeleńskiego Banku spowodował, że władze sanacyjne zabroniły zasilania go kredytami Państwowego Banku Rolnego. Wedle opinii władz RP podział kredytów związany był z sympatiami politycznymi i nie stanowił gwarancji spłaty. Przez kilka lat BL zamykał bilans niskimi zyskami – ok. 2 500 zł, które pozwalały jedynie przetrwać czas pokryzysowy. Toteż wiele firm i gospodarstw rolnych bankrutowało.

1929 r.
W 1929 roku w skład Zarządu weszli: Kazimierz Georgie – dyrektor i jego zastępca Ignacy Szczepański

Po 47 latach oddania Spółce odszedł na emeryturę dr. Jakub Cieślewicz – twórca bankowości strzeleńskiej. Jego funkcję przejął Włodzimierz Wojciechowski, a po jego śmierci, w latach 1924-39 stanowisko to piastował Kazimierz Georgie. W 1929 roku w skład Zarządu weszli: Kazimierz Georgie – dyrektor i jego zastępca Ignacy Szczepański, zaś Radą Nadzorczą kierował Edward Budzyński.

1930 r.
W 1930 roku wydarzeniem w historii miasta był jubileusz 60-lecia pracy lekarskiej dr. Jakuba Cieślewicz

29.07.1930 roku wydarzeniem w historii miasta był jubileusz 60-lecia pracy lekarskiej dr. Jakuba Cieślewicz. Burmistrz Stanisław Radomski nadał mu tytuł ,,honorowego Obywatela Miasta”. Uniwersytet Poznański przyznał dyplom ,,Honoris Causa” oraz Uniwersytet w Halle ,,Dyplom Doktora Wszech nauk Lekarskich”. Zmarł 20.08.1930 r. w Strzelnie.

1932 r.
Strzelno w roku 1932 spada do rangi miejscowości prowincjonalnej

Przykładem Spółdzielnie ,,Rolnik” w Strzelnie. Skutkiem zmian podziału administracyjnego kraju, Strzelno w roku 1932 spada do rangi miejscowości prowincjonalnej. Liczy na pomoc Mogilna, stolicy powiatu, bez większego zainteresowania jej włodarzy w ratowaniu strzeleńskich finansów.

1939 r.
Ostatnie przedwojenne Walne Zgromadzenie BL odbyło się 14.03.1939 roku

Ostatnie przedwojenne Walne Zgromadzenie BL odbyło się 14.03.1939 roku. 14.09.1939 roku dla prastarego grodu nastał czas okupacji. Wśród licznych egzekucji znaleźli się działacze BL: Kazimierz Georgie, Albin Radomski i Marian Plewiński. Aresztowano Bolesława Brożka i Stefana Płócienniczaka. Do Generalnej Gubernii wysłano Stanisława Brożka i Józefa Grubiasa z rodzinami.

1945 r.
Bank wznowił pracę już 27.04.1945 r.

Bank wznowił pracę już 27.04.1945 r. Powołano Zarząd: Bronisław Brożek – I członek, Józef Grubias – II członek i III członek (powołany 26.08.1945 r.) – Janina Płócienniczak. Pracowano popołudniami i wieczorem; wcześniejszą porę dnia wykorzystywano na pracę organizacyjną. Czynności podjęła także RN, która zaczęła ściągać przedwojenne należności, odzyskując około 110 tys. zł z tytułu pożyczek. Rada Nadzorcza była nowo powołana (na 3 lata) w składzie: S. Płócienniczak – Prezes, Cz. Benedykciński- sekretarz, F.Każmierczak, F.Szydzik, K.Jaroszewski, F.Sawicki, J.Nadolski-członkowie.

1950 r.
W latach 1950-55 Bank w Strzelnie nosił nazwę Gminna Kasa Spółdzielcza

W latach 1950-55 Bank w Strzelnie nosił nazwę Gminna Kasa Spółdzielcza, co w istocie znaczyło przekształcenie go w agendę banku Państwowego, później NBP. Ustalony kolejny statut z 21.05.1950 r. różnicował członków Kasy. Pierwszeństwo w kredytowaniu mieli bezrolni i małorolni chłopi. Kredyt mógł otrzymać każdy, kto spełniał odpowiednie kryteria polityczne. Preferowano rolników posiadających do 12 ha ziemi. Na wsparcie GKS nie mogli liczyć rzemieślnicy i kupcy (tzw. element kapitalistyczny). Poszerzono grono Zarządu o 3 narzucone z ministerstw osoby. W miejsce RN powołano 9-osobową Komisje Rewizyjną, która wraz z zarządem pilnowały prawidłowego wykonania odgórnych planów gospodarczych popierały walkę klasową wsi. O resztę troszczył się Bank Rolny w Mogilnie – regulował ekonomikę GKS w Strzelnie.

1958 r.
W 1958 roku zmieniona została nazwa Banku na ,,Bank Ludowy SOP w Strzelnie”

Ustawa z 13.09.1956 roku stworzyła korzystne warunki dla spółdzielczości kredytowej w Strzelnie. Na Walnym Zgromadzeniu 31.03.1958 roku zmieniona została nazwa Banku na ,,Bank Ludowy SOP w Strzelnie”. Prezesem i kierownikiem Banku był Stanisław Brożek, pomagali mu – Andrzej Pruczkowski i Kazimierz Namiernik. Radzie przewodził nadal Stefan Filipiak.

1963 r.
Od 1963 roku zmienił się skład personalny, doszło 7 nowych członków

Od 1963 roku zmienił się skład personalny, doszło 7 nowych członków. Ogółem przynależało do Banku 1709 osób. Rozwój usług kredytowych SOP w Strzelnie łączył się z liberalną polityką ekonomiczną Banku.

1970 r.
Poprawa rentowności Banku nadeszła w 1970 roku

Od 1969 roku wprowadzono powszechne czeki. Niemniej Bank nie był rentowny. Poprawa nadeszła w 1970 roku. Wymienia się jej dwie przyczyny: uzyskanie dotacji do usług pożyczkowych oraz zmalały koszty uzyskania majątku trwałego Banku.

1973 r.
W 1973 roku zmieniona została nazwa banku na ,,Bank Spółdzielczy”

W 1973 roku zmieniona została nazwa banku na ,,Bank Spółdzielczy”. Od 1975 roku strzeleński BS działa w ramach organizacyjnych BGŻ. 11.09.1975 roku powołana zostaje Rada Nadzorcza, której przewodniczy J. Lewandowski. Zarząd pozostał ten sam: S. Kacprzak – prezes, F. Kozłowsk-zastępca prezesa, T. Kowalski członek 11.09.1976 roku uroczyście przekazano Bankowi nową siedzibę. Prezes Zarządu Stanisława Kacprzak otrzymała dwa prestiżowe odznaczenia branżowe: ,,Złotą” oraz ,,Srebrną” Odznakę Ministra Finansów”.

1990 r.
BS w Strzelnie podpisuje umowę z GBW S.A. w Poznaniu

Z chwilą wejścia w życie ustawy 20.01.1989 roku BS w Strzelnie stał się w pełni autonomiczną instytucją, tak organizacyjnie jak i finansowo. 28.11.1990 r. BS w Strzelnie podpisuje umowę z GBW S.A. w Poznaniu, a Prezes S. Kacprzak zostaje powołana do jego komisji kredytowej, co ma duży wpływ na dalsze branżowe losy Strzelna.

1994 r.
W 1994 roku powołano na okres 4 lat nową Radę Nadzorczą

31.05.1994 roku powołano na okres 4 lat nową Radę Nadzorczą, której przewodniczył M. Kościelak. Okres ostatnich lat pokazał, że strzeleński Bank, mimo wielu trudności, służy dobrze miastu, regionowi i jego mieszkańcom, uczestnicząc przy tym we wszystkich inicjatywach społecznych.

2000 r.
Obecnie Bank Spółdzielczy w Strzelnie posiada trzy Oddziały

Obecnie Bank Spółdzielczy, w Strzelnie posiada trzy Oddziały: w Strzelnie, Jeziorach Wielkich oraz Rogowie. Oddział Jeziora Wielkie powstał 31 października 1997 roku – Dyrektorem był Bolesław Marciniak, następnie Maria Czapik, a obecnie Dyrektorem Oddziału w Strzelnie oraz Jeziorach Wielkich jest Karolina Bosiacka. Oddział Rogowo utworzony został 1 stycznia 1999 roku Kierownikiem Oddziału była Krystyna Morkowska, następnie Monika Borowska a obecnie p.o. Dyrektorem Oddziału jest Natalia Michalska.

Tabela podstawowa kursów walut

Kurs z dnia: 12.07.2024
EUR
Kupno
4.1258
Sprzedaż
4.3844
USD
Kupno
3.7884
Sprzedaż
4.0263
GBP
Kupno
4.8917
Sprzedaż
5.2365
Używamy plików Cookies!
Hej, ta strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.